Sklep LUKE - RTV i AGD w Bielsku-Białej!
Konkurs

 

Ogólny Regulamin konkursów przeprowadzanych przez Sklep LUKE

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest F.H.Łukasz Król z siedzibą w Tychach, adres: ul. Przemysłowa 36, o numerze REGON242871115, o numerze NIP 6462771025, o numerze BDO 000016181, e-mail: sklep@luke.pl

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/sklepluke (zwanej dalej “Fanpage”).

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub małoletnie osoby, posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a. posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b. zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień,

c. zapoznanie się z zasadami konkursu,

d. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

e. zaznaczenie „lubię to” na Fanpage i udostępnienie na swoim profilu postu Organizatora, w którym ogłaszany jest konkretny konkurs, w taki sposób, aby post ten był widoczny publicznie.

 1. W przypadku osób małoletnich dodatkowym warunkiem udziału w konkursie jest:

a. zapoznanie z Regulaminem Konkursu przez przedstawiciela ustawowego i akceptacja jego postanowień,

b. zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (wzór oświadczenia poniżej).

 

 

Miejscowość……………………..Data……………………….

 

 

Zgoda na udział w Konkursie

 

Działając jako rodzic/ opiekun prawny* mał. ___________________________(imię i nazwisko małoletniego), niniejszym akceptuję warunki regulaminu konkursu opublikowanego na stronie internetowej pod adresem https://luke.pl/pl/i/Konkurs/24 i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego* ___________________________(imię i nazwisko małoletniego) w konkursie organizowanym przez Łukasza Króla prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. Łukasz Król z siedzibą w Tychach, adres: ul. Przemysłowa 36, o numerze REGON 242871115, NIP 6462771025, o numerze BDO 000016181 pod nazwą „Wygraj z LUKE” prowadzonego za pośrednictwem profilu firmowego Facebook https://www.facebook.com/sklepluke

 

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o prawie do wycofania udzielonej przeze mnie zgody w każdym czasie.

 

 

……………………………………………
Podpis

 

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage i udostępnienie na swoim profilu postu Organizatora, w którym ogłaszany jest konkretny konkurs, w taki sposób, aby post ten był widoczny publicznie.

 2. Czas trwania konkursu jest każdorazowo ogłaszany za pośrednictwem FanPage’a Organizatora, w poście ogłaszającym o konkretnym konkursie.

 3. Dzień ogłoszenia wyników konkursu jest każdorazowo wskazywany za pośrednictwem FanPage’a Organizatora w poście ogłaszającym o konkretnym konkursie.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

§ 3 Zadanie konkursowe

 1. Zadania konkursowe każdorazowo wymagają do uczestników konkursu wykazania się wiedzą lub umiejętnościami, w szczególności umiejętnością kreatywnego myślenia.

 2. Zadania konkursowe są każdorazowo szczegółowo określone oraz opisane za pośrednictwem FanPage’a Organizatora, w poście ogłaszającym o konkretnym konkursie.

 3. Ilość zwycięzców konkretnego konkursu, a także ilość osób otrzymujących nagrody lub nagrody pocieszenia jest każdorazowo wskazana za pośrednictwem FanPage’a Organizatora, w poście ogłaszającym o konkretnym konkursie.

 4. Organizator wyłoni wykonawcę/wykonawców zadań/zadania, który/którzy w jego ocenie wykonał/wykonali zadanie/zadania w sposób najbardziej kreatywny i odpowiadający treści zadań/zadania. W ten sposób zostanie wyłoniony/zostaną wyłonieni zwycięzca/zwycięzcy konkursu, a także ewentualne osoby, które otrzymają nagrody pocieszenia.

 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook lub przez wiadomość, wysłaną na adres e-mail Zwycięzcy.

 6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć na wysłaną przez Organizatora wiadomość za pośrednictwem portalu Facebook, lub na wiadomość e-mail, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem wygaśnięcia prawa do nagrody.

 

§ 4 Nagrody

 1. Nagroda w konkursie jest każdorazowo szczegółowo określona oraz opisana za pośrednictwem FanPage’a Organizatora, w poście ogłaszającym o konkretnym konkursie.

 2. Nagrodę będzie można odebrać osobiście lub może zostać przesłana pocztą. Sposób odbioru będzie ustalany każdorazowo po zakończeniu konkursu.

 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do 30-go dnia po ogłoszeniu wyniku konkursu. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage, a Zwycięzca przystępując do konkursu jako jego uczestnik, wyraża na to zgodę.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda traci ważność.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Zwycięzcy, któremu przyznano nagrodę.

 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkretnego Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.Łukasz Król z siedzibą w Tychach, adres: ul. Przemysłowa 36, o numerze REGON242871115, o numerze NIP 6462771025, o numerze BDO 000016181

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, każdorazowo szczegółowo określonego oraz opisanego za pośrednictwem FanPage’a Organizatora, w poście ogłaszającym o konkretnym konkursie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu i rozdania nagród lub do czasu wycofania zgody.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie i na warunkach określonych Rozporządzeniem.

5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w konkretnym konkursie.

8. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

§ 7
Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu, w przypadku osoby małoletniej opiekun prawny w jej imieniu, upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu / w imieniu osoby małoletniej autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców prawnych.

 2. Uczestnik Konkursu, w przypadku osoby małoletniej opiekun prawny w jej imieniu, wyraża zgodę na opracowanie przez Organizatora zgłoszonych w Konkursie utworów.

 3. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator (jako podmiot fundujący nagrody) z chwilą wydania Nagrody, – nabywa własność oraz prawa autorskie do zgłoszonych
  w Konkursie utworów powstałych w wyniku realizacji zadań konkursowych i ich zgłoszenia do Konkursu, w tym w szczególności do utworów powstałych z użyciem haseł konkursowych, bez ograniczeń co do czasu i terytorium.

 4. Zwycięzca Konkursu, w przypadku osoby małoletniej opiekun prawny w jej imieniu, celem otrzymania Nagrody, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia znajduje się pod Regulaminem) w przedmiocie:

a. przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do stworzonych przez siebie / osoby małoletnie w związku z udziałem w Konkursie utworów na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności poprzez utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami, w tym techniką druku i kserograficzną, techniką cyfrową (digitalizacja), zapisu magnetycznego w dowolnych ilościach, utrwalanie na nośnikach materialnych, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie (w tym przewodowo i drogą satelitarną) i reemitowanie, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do zadań konkursowych, prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie, w tym w szczególności na podpisać dodatkowo oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na zasadach i w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej. Otrzymanie przez Organizatora w/w oświadczenia jest warunkiem, którego spełnienie jest niezbędne do otrzymania przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody;

b. przeniesienia na Organizatora prawa do korzystania z opracowań utworów stworzonych przez siebie / osobę małoletnią w związku z udziałem w Konkursie i rozporządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych w lit. a. powyżej;

c. upoważnienia Organizatora do wykonywania w jego imieniu / w imieniu osoby małoletniej autorskich praw osobistych oraz zobowiązania do nie wykonywania w stosunku do Organizatora i jego następców prawnych autorskich praw osobistych do utworów stworzonych przez siebie w związku z udziałem w Konkursie;

 1. Uznaje się, że wynagrodzenie za opisane w niniejszym paragrafie przeniesienie własności oraz wszelkich praw autorskich do utworów stworzonych w związku z udziałem w Konkursie, na wszystkich wymienionych w Regulaminie polach eksploatacji, a także złożenie oświadczenia dotyczącego autorskich praw osobistych oraz wykorzystania wizerunku, zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie.

 2. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich
  w związku z zadaniami konkursowymi ponosi uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia zadania konkursowego do Konkursu.

 3. Dokonując zgłoszenia hasła w Konkursie uczestnik gwarantuje, że zgłoszony utwór nie narusza praw wyłącznych, w tym praw autorskich osób trzecich.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania utworów stworzonych przez Zwycięzców w związku z udziałem Konkursie, w ramach nabytych autorskich praw majątkowych do tych utworów, zarówno ze wskazaniem autorstwa tych utworów, jak i anonimowo.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

 2. Spory mające związek konkursem organizowanym przez Organizatora będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku niedojścia do skutku polubownego rozwiązania sporu, spory wynikające z konkursu organizowanego przez Organizatora będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, zanim wejdzie w życie.

 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Przystąpienie do konkursu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdorazowego ogłoszenia o konkretnym konkursie, publikowanego przez Organizatora na jego Fanpage’u.

 

 

[___], dnia [___] 2021 r.

 

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY

§1.

Przyjęcie nagrody

Ja, niżej podpisany/a [___], zam. [___], działając jako przedstawiciel ustawowy mał. [___] zam. [___] Zwycięzcy Konkursu organizowanego przez F.H. Łukasz Król z siedzibą w Tychach, adres: ul. Przemysłowa 36, o numerze REGON 242871115, NIP 6462771025, o numerze BDO 000016181 (zwanym dalej – Organizatorem), pod nazwą [___], (zwanego dalej – Konkursem) niniejszym potwierdzam odbiór nagrody w postaci: [___] o łącznej wartości [___] zł brutto (zwaną dalej – Nagrodą).

§2.

Prawa autorskie

 1. Działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego, z chwilą wydania Nagrody:

 1. przenoszę na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych w Konkursie utworów – zadań konkursowych w postaci wszelkich przekazanych Organizatorowi w ramach Konkursu tekstów, zdjęć i filmów na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do stworzonych przez małoletniego w związku z udziałem w Konkursie utworów na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności poprzez utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami, w tym techniką druku i kserograficzną, techniką cyfrową (digitalizacja), zapisu magnetycznego w dowolnych ilościach, utrwalanie na nośnikach materialnych, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie (w tym przewodowo i drogą satelitarną) i reemitowanie, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do zadań konkursowych, prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich.

 2. przenoszę na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych prawa
  do korzystania z opracowań utworów, o których mowa w lit. a) powyżej i rozporządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych
  w lit. a) powyżej;

 3. upoważniam Organizatora do wykonywania w imieniu małoletniego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw osobistych do utworów, o których mowa w lit. a) powyżej oraz zobowiązuję się do niewykonywania w stosunku do Organizatora i jego następców prawnych autorskich praw osobistych do tych utworów, w tym w szczególności:

  1. upoważniam Organizatora do rozpowszechniania utworów, o których mowa w lit. a) powyżej z oznaczeniem ich autorstwa imieniem i nazwiskiem, a także anonimowo;

  2. upoważniam Organizatora do wprowadzania do utworów, o których mowa w lit. a) zmian i skrótów.

 1. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że przekazana Nagroda wyczerpuje roszczenia
  z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) oraz praw zależnych, a także złożenie oświadczenia, o którym mowa
  w ust. 1 lit. c).

§3.

Postanowienia końcowe

 1. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wyrażam zgodę na poddanie wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z treścią niniejszego dokumentu pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora.

 2. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
  po jednym dla Zwycięzcy Konkursu i Organizatora.

 

 

 

___________________

/imię i nazwisko/

Niniejszym, działając w imieniu Organizatora, powyższe oświadczenia przyjmuję, w tym przyjmuję oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych i praw zależnych, o których mowa w § 2. ust. 1.

___________________

/imię i nazwisko/

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium