Sklep LUKE - RTV i AGD w Bielsku-Białej!
Regulamin promocji Extra Gwarancja 2+3

REGULAMIN

sprzedaży premiowej marki SMEG „Extra Promocja” (PR_EXTRAGWA_2024)

Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji 

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca urządzenie dużego sprzętu kuchennego do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej, studiu mebli kuchennych lub sklepie internetowym znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Punkt Sprzedaży: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej, studio mebli kuchennych lub sklep internetowy znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. I. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem. 1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku lub do wyczerpania się jej zapasów

II. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej 2.1 Akcja Promocyjna jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej spełniają następujące warunki: a) ukończyły 18 rok życia, b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP, c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, e) w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokonały zakupu urządzenia dużego sprzętu kuchennego objętego promocją (modele wymienione w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu). 2.2 Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z udziałem w Akcji Promocyjnej danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji Promocyjnej oraz marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska Sp. z o.o.

III. Zasady Promocji 3.1 W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024 urządzenie dużego sprzętu kuchennego wskazane w pkt. 3.6. 3.2 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu, może skorzystać Klient Ostateczny, który zakupi urządzenie/urządzenia objęte promocją w Punkcie Sprzedaży i posiadający paragon lub fakturę VAT. 3.3 Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w Punktach Sprzedaży.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup sprzętu marki Smeg oraz oryginału kart gwarancyjnych. 3.5 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej. 3.6 Promocją objęte są produkty z cenników: P01 Generale, P02 50’s Style, P03 Ambiente, P04 SMEG500, P06 Premium. 3.7 Promocją nie są objęte zlewozmywaki, baterie, akcesoria. Produkty, które podczas trwania promocji zostaną przeniesione do outletu / wyprzedaży, zostają automatycznie wyłączone z promocji. IV. Nagrody 4.1 Nagrodą przy zakupie urządzenia dużego sprzętu kuchennego wskazanego w pkt. 3.6 jest dodatkowa, 36 miesięczna ochrona serwisowa marki Smeg, obowiązująca od 3 do 5 roku od daty zakupu. 4.2 Stosowna karta gwarancyjna uprawniającą do dodatkowego okresu serwisowego jest dołączona do urządzenia. 4.3 Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad gwarancji są dostępne na www.smeg.pl

V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej 5.1 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 10.01.2025 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora). 5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 5.4 Uczestnik Akcji Promocyjnej o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu, braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa

 VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot zestawu 6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta ostatecznego zwrotowi podlega urządzenie/urządzenia premiowe. 6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzenia/urządzeń za pośrednictwem Punktu Sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, nie posiadający znamion użytkowania. 6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia w ciągu 14 dni. 6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym na Karcie Gwarancyjnej Producenta. VII. Odpowiedzialność Organizatora 7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych, co jest zależne od punktu sprzedaży. VIII. Postanowienia końcowe 8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Akcji Promocyjnej na stronie www.smeg.pl. 8.2 Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium