Sklep LUKE - RTV i AGD w Bielsku-Białej!
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.luke.pl (ważny od 20.01.2021 r.)

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.luke.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Sklep Internetowy prowadzony przez Usługodawcę jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia umowy Sprzedaży, na Towary prezentowane przez Sprzedających. W tym celu Usługodawca udostępnia Klientom oraz Sprzedającym odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

 1. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Produktów i Treści cyfrowych, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

 

 1. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 

 1. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.

 

 1. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów:

 1. Firmę kurierską

 2. Operatora skrytek pocztowych (paczkomat).

 

 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 

 1. Klient – oznacza:

 1. osobę fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w tym Konsumenta i Przedsiębiorcę uprzywilejowanego;

 2. osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu Stacjonarnego.

 

 1. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Przedsiębiorca uprzywilejowany – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

 

 1. Konto Klienta - oznacza zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia oraz zawierać Umowy Sprzedaży.

 

 1. Koszyk – oznacza elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.

 

 1. Login Klienta (Login) – oznacza ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.

 

 1. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy.

 

 1. Nowe Zamówienie – oznacza wiadomość elektroniczną (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowaną i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w odpowiednim formularzu elektronicznym, określającą szczegóły Zamówienia złożonego przez Klienta, w szczególności Produkt, miejsce odbioru lub Dostawy Produktu, oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

 1. Polityka Prywatności – oznacza zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępnego w Sklepie Internetowym;

 

 1. Potwierdzenie Zamówienia – oznacza wiadomość elektroniczną (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia lub Potwierdzenie Zamówienia – gotowe do odbioru) wysłana przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w odpowiednim formularzu elektronicznym, potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Usługodawcę.

 

 1. Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

 1. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 

 1. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

 1. Sklep Internetowy – oznacza funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty).

 

 1. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, znajdujące się pod adresem: Grażyńskiego 10a, 43-300, Bielsko-Biała

 

 1. Sprzedawca – oznacza Usługodawcę korzystającego ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży.

 

 1. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

 

 1. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą w domenie : www.luke.pl

 

 1. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

 1. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

 1. UsługodawcaF.H. Łukasz Król, z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: Grażyńskiego 10a, o numerze REGON 242871115 o numerze NIP 6462771025 o numerze BDO 000016181; e-mail: sklep@luke.pl; telefon: (0-33) 443-28-71

 

 1. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Produktu uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

 

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Rejestracja Konta Klienta, lub korzystanie z formuły „Gość”, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Usługodawcą umowy oświadczenie Usług.

 4. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się
  z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 8. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących sklepów marek należących do Sprzedawcy, w tym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu.

 9. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących sklepów marek należących do Sprzedawcy, nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia przez Klienta.

 10. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika w serwisach zewnętrznych, np. na portalach społecznościowych. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową serwisu zewnętrznego, gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika lub innej danej go identyfikującej oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym serwisie zewnętrznym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie serwisu zewnętrznego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie zewnętrznym. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.

 11. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 12. Konto Klienta dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.

 13. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta Klienta nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. Klient powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.

 14. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Klientem, a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy: a) dane Zamówienie zostaje anulowane, albo b) Umowa Sprzedaży zostaje wykonana przez strony, albo c) traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo d) w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Klienta dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

§ 4 Zasady składania zamówienia

  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 12:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  3. W celu złożenia Zamówienia należy:

   1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

   2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),

   3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

   4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia z wykorzystaniem formuły „Gość”- wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury VAT/paragonu, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, a także zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności,

   5. wybrać jeden z dostępnych sposobów doręczenia Produktu z listy dostępnej w Sklepie Internetowym, albo wybrać miejsce Dostawy Produktu i dostępny dla danego Produktu sposób Dostawy Produktu. Cena i termin Dostawy Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta są wskazane przy Produkcie,

   6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie,

   7. zweryfikować prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru lub Dostawy Produktu, danych Klienta oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Produktu oraz formę płatności,

   8. potwierdzić, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdzić jako wiążące go stosowne Klauzule,

   9. kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i opłacić zamówienie jeżeli wymaga tego wybrana forma płatności.

  1. Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta Klienta, formuła „Gość”), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - Dostawa do domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

  2. Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „Gość”), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w sklepie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.

  3. Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „Gość”), który chce dokonać zakupu Produktu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oprócz podania danych wskazanych powyżej, zobowiązany jest do podania nazwy swojej firmy oraz numeru NIP. Klientowi w takim przypadku zostanie wystawiona faktura VAT jako dokument potwierdzający sprzedaż. W przypadku gdy zakup dokonany będzie przez Kupującego bez wskazania przez niego powyższych danych (firma, NIP), po wystawieniu dokumentu sprzedaży nie będzie możliwości uzupełnienia dokumentu o dane związane z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.

  4. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Nowe Zamówienie”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy, ani Sprzedającego.

  5. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

  6. Klient może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (do chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia).

  7. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): a) poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Klientowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

  8. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, lub Produkt, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

  9. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

  10. Złożenie Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia.

  11. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Klienta miejscu odbioru Produktów, lub Dostawy Produktów na adres, podanym przez Klienta, wysyłając do Klienta Potwierdzenie Zamówienia.

  12. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Klienta Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Klientowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia).

  13. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie 3 dni od dnia przesłania Nowego Zamówienia.

  14. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym, a Klientem mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta w formularzu elektronicznym Zamówienia.

  15. Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.

  16. Klient będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez e-mail, lub Konto Klienta).

  17. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online ( np.: e-przelew, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu, BLIK, Google Pay) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu 2 dni kalendarzowych (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy, następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Klienta.

  18. Klient, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu 2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy), następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Klienta.

  19. Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury VAT/paragony w formie elektronicznej w formacie PDF na życzenie Klienta. Klient otrzyma fakturę/paragon w formie papierowej przy zamówieniu, znajdować się będzie za listem przewozowym.

 

 

§ 5 Oferowane metody płatności

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

   1. Płatność za pobraniem;

   2. Płatność w formie przedpłaty: tj. przelewem na konto Sprzedawcy ING Bank Śląski 57 1050 1399 1000 0090 9443 7564 / F.H. Łukasz Król Przemysłowa 36/21, 43-100 Tychy NIP: 6462771025 REGON: 242871115; ;

   3. Płatność w formie przedpłaty tj. płatności elektronicznej, za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, kod pocztowy: 81-718 Sopot, KRS: 0000320590;

   4. Płatność w formie przedpłaty tj. kartą płatniczą, za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, kod pocztowy: 81-718 Sopot, KRS: 0000320590;;

   5. Płatność w systemie ratalnym (więcej na temat płatności w systemie ratalnym pod adresem https://luke.pl/pl/i/Raty/6

   6. Forma płatności BLIK

   7. Forma płatności Google Pay

 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 2 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności w systemie ratalnym - realizacja Zamówienia rozpoczyna się natychmiast po finalnej akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup Produktu.

 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności w systemie ratalnym - w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci zawiera z Klientem umowę o kredyt konsumencki, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie kredytodawcy.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 ustawy Kodeks cywilny.


§ 6 Oferowane metody dostawy

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedający wydaje Produkt Klientowi w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku niektórych Towarów przekraczających wagę 30 kg Klient ma możliwość zakupu dodatkowej usługi tj. wniesienia zamówionego Towaru do pierwszego pomieszczenia znajdującego się w lokalu Klienta pod adresem wskazanym w formularzu zamówienia, o czym każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym, Klient ma obowiązek, po wydaniu mu Produktu przez Sprzedawcę, zbadać stan Produktu w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub ubytki powstałe w Produkcie w trakcie lub na skutek transportu Produktu przez Klienta.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj, ani stan podstawionych przez Klienta środków transportu.

 9. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

 2. Odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, pod adresem: https://luke.pl/pl/i/Kontakt-i-dane-firmy/9, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 1. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT/paragon albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT/paragon obejmujące dostarczane Produkty. Faktura VAT/paragon dostarczane są przy pomocy e-maila w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.

 2. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczony jest:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności systemem ratalnym – od dnia przekazania Sprzedawcy informacji o finalnej akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup Produktu.

 

§ 7 Rękojmia

 

  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. W przypadku Produktów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Produkt (zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu) oferowany przez Sprzedawcę jest opatrzony odpowiednim opisem.

  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.

  3. Jeżeli Produkt ma wadę:

 1. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad.

 2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 4. Konsument może żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 5. Jeżeli Produkt wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

 6. Konsument może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Produktu.

 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Produkt został wydany Konsumentowi.

 8. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

  1. Koszty reklamacyjne w ramach roszczeń z tytułu rękojmi pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu.

  3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania Produktu. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

  4. Wszelkie reklamacje związane z tytułu rękojmi Konsument może składać w formie pisemnej, za pomocą formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu, dostępnego pod adresem https://luke.pl/zwroty-i-reklamacje, jak również w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy, za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://luke.pl/zwroty-i-reklamacje (dalej: Reklamacja).

  5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego Reklamację, ustosunkuje się do Reklamacji. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Produktu na adres e-mail Sprzedawcy.

  6. Produkt, którego Reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedawcy zostanie odesłany do Konsumenta. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Konsumenta kosztami takiej przesyłki.

  7. Nie stanowią podstawy Reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Produktu wydawanego w zestawieniu z wyglądem Produktu (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia, czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedawcy wobec Konsumenta, w szczególności nie ogranicza praw Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.

  8. W związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: reklamacje@luke.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

  9. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ustala się, iż wobec takiego Klienta wyłącza się zastosowanie przepisów oraz postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie Rękojmi.

§ 8 Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.

 2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu.

 3. Reklamacje Klienta na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.

 4. Dowód zakupu Produktu, a w niektórych wypadkach także ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedawcy reklamacji na podstawie gwarancji.

 5. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Produktu zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Konsument/ Przedsiębiorca uprzywilejowany, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 3. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta/ Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta/ Przedsiębiorcy uprzywilejowanego dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca uprzywilejowany korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument/ Przedsiębiorca uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 8. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Produkt musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Konsument/ Przedsiębiorca uprzywilejowany obowiązany jest zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta/ Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 10. Konsument/ Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument/ Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 13. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument/ Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem/ Przedsiębiorcą uprzywilejowanym w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych, pod adresem: https://luke.pl/zwroty-i-reklamacje .

 

 

§ 11 Recykling

 

 1. Klient ma możliwość nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego w związku z zakupem nowego tego samego rodzaju. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinien być udostępniony do wglądu aktualny wykaz miejsc, w których można bezpłatnie zutylizować zużyty sprzęt. 

 

 

§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 

 1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniższych.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail Usługodawcy.

 3. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 13 Pozasądowe możliwości rozwiązywania sporów

 

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na dres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu.

 7. Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 8. Zawierając Umowę Sprzedaży, Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2021 roku.

 

Zasady akcji "Wspieramy młodych sportowców"

Akcja promocyjna skierowana jest do rodziców oraz członków rodzin dzieci ze Szkół Mistrzostwa Sportowego BBTS Bielsko Biała. By przystąpić do promocji, wystarczy zakupić dowolny produkt w sklepie LUKE w Bielsku Białej bądź dokonać zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego LUKE.pl. W promocji biorą wszystkie produkty zakupione w sklepie LUKE. Po zakupie wystarczy, zgłosić dowód zakupu do obsługi sklepu LUKE z informacją, że zakup bierze udział w promocji "Wspieramy młodych sportowców" Z każdego zakupu, określona część kwoty, wspomoże wybraną grupę sportową.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium